KHÁI QUÁT TỔ CHỨC KINH DOANH . CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KHÁI QUÁT TỔ CHỨC KINH DOANH . CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH by Mind Map: KHÁI QUÁT TỔ CHỨC KINH DOANH . CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

1. TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

1.1. khái quát về tổ chức KD

1.2. Cac loại hình tổ chức KD

1.3. các bên có quyền lợi liên quan

2. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DN

2.1. Phân tích MTKD

2.2. MT chính trị và pháp lý

2.3. MT bên trong DN

2.4. NST bên ngoài DN

3. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VĨ MÔ

3.1. Mục tiêu của chính phủ

3.2. cac nhân tố ảnh hưởng đến nền KT

3.3. Xác định thu nhập quốc dân

3.4. Chu kỳ king doanh

3.5. Lạm phát và hậu quả

3.6. Thất nghiệp

3.7. Mục tiêu tăng trưởng KT

3.8. Chính sách CP để quản lý nền KT

3.9. Chính sách tài khoá

3.10. chính sách tiền tệ

3.11. Cán cân thanh toán

4. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VI MÔ

4.1. Khái quát về kinh tê vi mô

4.2. MT vĩ mô ,vi mô bên trong và bên ngoài

4.3. KN thị trường

4.4. lich trình nhu cầu

4.5. giá cân bằng

4.6. gia trần , giá sàn

4.7. Cạnh tranh

4.8. Lich trình cung cấp