đối tượng, phương pháp, chức năng của KTCT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
đối tượng, phương pháp, chức năng của KTCT by Mind Map: đối tượng, phương pháp, chức năng của KTCT

1. sự hình thành và phát triển

1.1. chủ nghĩa trọng thương XV mid-XVII

1.1.1. trọng tâm là lưu thông , coi trọng thương mại

1.1.2. hạn chế : cho rằng lợi ích chỉ thừ thương nghiệp

1.2. chủ nghĩa trọng nông

1.2.1. chuyển từ lưu thông sang sản xuất

1.2.2. coi trọng sản xuất, xuất hiện tư nhân và tự do kinh tế

1.2.3. hạn chế : chỉ đi vào sản xuất để rút ra thực tiễn kinh tế

1.3. tư sản cổ điển Anh ( cuối 18 đầu 19)

1.3.1. nghiên cứu qhkt trong quá trình sx: phân công lao động, lợi nhuận , lợi tức ,...

1.3.2. là hoạt động kinh tế theo hướng tư bản

1.3.3. là tiền đề cho KTCT MÁC

1.4. Kinh tế chính trị mác

1.4.1. tập trung cô đọng trong Bộ Tư Bản

1.4.2. Trình bày về hàng hóa tiền tệ , đặt viên đá tảng cho giá trị thặng dư,...

1.4.3. sau Mac , Angghen qua đời, Lenin tiếp tục kế thừa bổ sung

2. mục đích nghiên cứu

2.1. tìm ra quy luật chi phối qh giữa pp và pp trong sx và trao đổi

2.2. thúc đẩy sự giàu có, cung cấp cơ sở khoa học góp phần thúc đẩy văn minh và toàn diện xh

2.3. quy luật kinh ế và chính sách kinh tế

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. vận dụng biện chứng DV+

3.2. trừu tượng hóa khoa học và gạt bỏ yếu tố ngẫu nhiên

4. chức năng của KTCT

4.1. nhận thức

4.2. thực tiễn

4.3. tư tưởng

4.4. phương pháp luận

5. đối tượng của KTCT

5.1. đối với môn khoa học có đối tượng riêng

5.2. về tính lịch sử , mỗi thời kì có đối tượng nghiên cứu riêng

5.3. KTCT mác nghiên cứu mqh của sx và trao đổi