CHƯƠNG II: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG II: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân by Mind Map: CHƯƠNG II:            Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

1. Chủ nghĩa Mác- Lenin và sứ mệnh lịch sử của GCCN

1.1. Quan niệm về GCCN

1.1.1. Tiêu chí thứ nhất: Về phương thức lao động, phương thức sản xuất

1.1.2. Tiêu chí thứ hai: Về vị trí của GCCN trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa

1.2. Nội dung sứ mệnh của lịch sử củaGCCN

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

1.3. Điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan quy định GCCN hoàn thành sứ mệnh lịch sử

1.3.1. Điều kiện khách quan

1.3.1.1. Địa vị kinh tế - xã hội

1.3.1.1.1. Lực lượng sản xuất tiên tiến, mới, hiện đại

1.3.1.1.2. Có khả năng lãnh đạo xã hội

1.3.1.1.3. Có mẫu thuẫn trực tiếp với GCTS

1.3.1.1.4. Họ trực tiếp chịu sự áp bức bóc lột GCTS

1.3.1.2. Địa vị chính trị - xã hội

1.3.1.2.1. Có tinh thần đoàn kết và tổ chức lực lượng xã hội hùng mạnh trên thế giới

1.3.1.2.2. Có tinh thần cách mạng, đấu tranh triệt để nhất

1.3.1.2.3. Có trang bị lý luận CNMLN, dưới sự lãnh đạo ĐCS

1.3.1.2.4. Có tính tự giác kỷ luật cao, chuyên nghiệp

1.3.2. Nhân tố chủ quan

1.3.2.1. bản thân GCCN phải phát triển về số lượng, chất lượng và sự phù hợp về cơ cấu

1.3.2.2. phải có bước chuyển mình từ tự phát sang tự giác

1.3.2.3. Đảng Cộng sản

2. Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN trong thời đại ngày nay

2.1. Quan niệm GCCN trong thời đại ngày nay

2.1.1. Ở các nước tư bản

2.1.2. Ở các nước xã hội chủ nghĩa

2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN

2.2.1. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong lòng chế độ tư bản đang diễn ra gay gắt hơn

2.2.2. Kinh tế tư bản chủ nghĩa vẫn phát triển, nhưng chịu khủng hoảng nặng nề, suy thoái và nạn thất nghiệp.

2.2.3. GCCN đã, đang vươn lên nắm quyền lực nhà nước. Vì là giai cấp duy nhất đại diện cho lực lượng sản xuất hiện đại, cho phương thức sản xuất tiên tiến.

2.2.4. GCCN là người đại diện cho lợi ích và quyền lực của nhân dân, của nhân loại

3. Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam

3.1. Đặc điểm của GCCN

3.1.1. Ra đời

3.1.2. Chính trị

3.1.3. Đoàn kết

3.2. Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam trong các thời kỳ cách mạng

3.2.1. Thời kì trước CMT8

3.2.2. Thời kì sau CMT8

3.2.3. Thời kì xây dựng và bảo vệ tổ quốc

3.3. Định hướng xây dựng GCCN Việt Nam hiện nay

3.3.1. Kiên định Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo

3.3.2. Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam

3.3.3. Số lượng, chất lượng GCCN VN

3.3.4. Trí thức không thay thế vai trò lãnh đạo của GCCN VN