VĂN HÓA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VĂN HÓA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG by Mind Map: VĂN HÓA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

1. Ấn Độ

1.1. Các chữ số đặc biệt là số 0

2. Giỏi về hình học

3. Lịch pháp và thiên văn học

3.1. Cách tính lịch

3.1.1. Lấy 365 ngày là một năm và chia thành 12 tháng, mỗi ngày có 24h

3.2. Ý nghĩa: phục vụ cúng tế thần linh, gieo trồng đúng thời vụ

3.3. Sáng tạo ra nông lịch

3.4. Biết làm đồng hồ

4. Ý nghĩa của kiến trúc: +Biểu tượng cho quá trình xây dựng và phát triển hùng cường + Sức mạnh lao động của người dân phương Đông

5. Chữ viết

5.1. Vẽ trên giấy papyrus, mai rùa , thẻ tre, đất sét....

5.2. Ý nghĩa: Chữ viết là một phát minh lớn của loài người.

5.3. Chữ tượng hình

6. Kiến trúc

6.1. Thành Babilon ( Lưỡng Hà)

6.2. Kim Tự Tháp (Ai Cập)

7. Toán học

7.1. Lưỡng Hà

7.1.1. Giỏi về số học

7.2. Để lại nhiều kinh nghiệm quý, chuẩn bị cho bước phát triển cao hơn ở thời sau

7.3. Ai Cập

7.3.1. Phép đếm đến 10

7.3.2. Số pi = 3,16