CHƯƠNG 2: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 2: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN by Mind Map: CHƯƠNG 2: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

1. 1. Chủ nghiã Mác – Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

1.1. 1.1. Quan niệm về giai cấp công nhân

1.1.1. Về phương thức lao động, phương thức sản xuất

1.1.2. Về vị trí của giai cấp công nhân trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa

1.1.3. Quan niệm Giai cấp công nhân

1.2. 1.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân

1.2.1. Xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, bất công trong chế độ tư bản chủ nghĩa...

1.2.2. Xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa, tiến lên chủ nghĩa cộng sản

1.2.3. Mục tiêu cụ thể

1.2.3.1. Giành CQ

1.2.3.2. Giữ vững CQ

1.2.3.3. Phát huy CQ

1.3. 1.3. Điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân

1.3.1. Điều kiện khách quan

1.3.1.1. Địa vị KT - XH

1.3.1.2. Địa vị Chính trị - XH

1.3.2. Nhân tố chủ quan

1.3.2.1. CN Mác - Lê Nin + PT công nhân = Đảng CS

2. 2. Giai cấp công nhân và thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

2.1. 2.1. Quan niệm giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

2.1.1. Ở các nước tư bản

2.1.2. Ở các nước xã hội chủ nghĩa

2.2. 2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN

2.2.1. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong lòng chế độ tư bản đang diễn ra gay gắt hơn

2.2.2. Kinh tế tư bản chủ nghĩa vẫn phát triển, nhưng chịu khủng hoảng nặng nề, suy thoái và nạn thất nghiệp

2.2.3. Giai cấp công nhân đã, đang vươn lên nắm quyền lực nhà nước. Vì là giai cấp duy nhất đại diện cho lực lượng sản xuất hiện đại, cho phương thức sản xuất tiên tiến.

2.2.4. Giai cấp công nhân là người đại diện cho lợi ích và quyền lực của nhân dân, của nhân loại

3. 3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam

3.1. 3.1. Đặc điểm

3.1.1. Ra đời

3.1.2. Chính trị

3.1.3. Đoàn kết

3.2. 3.2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân VN

3.2.1. Thời kỳ trước CMT8

3.2.2. Thời kỳ sau CMT8

3.2.3. Thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc

3.3. 3.3. Định hướng

3.3.1. Kiên định Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo

3.3.1.1. Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản VN

3.3.1.2. Số lượng, chất lượng GCCN VN

3.3.1.3. Trí thức không thay thế vai trò lãnh đạo của GCCN VN