chương 3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
chương 3 by Mind Map: chương 3

1. lí luận của Các Mác

1.1. Nguồn gốc

1.1.1. công thức chung

1.1.1.1. T-H-T'

1.1.1.2. lưu thông.....

1.1.2. hàng hóa sức lao động

1.1.2.1. 1

1.1.2.2. Đk

1.1.2.2.1. 1

1.1.2.2.2. 2

1.1.2.3. thuộc tính

1.1.2.3.1. giá trị

1.1.2.3.2. giá trị sử dụng

1.1.3. sự sản xuất giá trị thặng dư

1.1.3.1. ...

1.1.3.2. đk

1.1.3.3. như vậy

1.1.4. tư bản bất biến, khả biến

1.1.4.1. bb

1.1.4.2. kb

1.1.5. tiền công

1.1.5.1. bchat

1.1.5.2. nhầm lẫn

1.1.5.3. yêu cầu

1.1.5.3.1. 1

1.1.5.3.2. 2

1.1.5.4. ...

1.1.6. tuần hoàn

1.1.6.1. kn

1.1.6.2. ...

1.1.7. chu chuyển

1.1.7.1. kn

1.1.7.2. tgian

1.1.7.3. t độ

1.1.7.4. ...

1.2. Bản chất

1.2.1. tỉ suất

1.2.1.1. kn, ct

1.2.2. khối lượng

1.2.2.1. kn,ct

1.3. Các phương pháp

1.3.1. tuyệt đối

1.3.1.1. 1

1.3.1.2. 2

1.3.1.3. 3

1.3.1.4. 4

1.3.2. tương đối

1.3.2.1. 1

1.3.2.2. 2

1.3.2.3. 3

1.3.2.4. 4

2. Tích lũy tư bản

2.1. bản chất

2.1.1. 1

2.1.2. 2

2.2. nhân tố

2.2.1. 1

2.2.2. 2

2.2.3. 3

2.2.4. 4

2.3. hệ quả

2.3.1. 1

2.3.2. 2

2.3.2.1. ...

2.3.2.2. ...

2.3.3. 3

3. các hình thức biểu hiện

3.1. lợi nhuận

3.1.1. chi phí sx

3.1.1.1. là...

3.1.1.2. công thức...

3.1.2. bản chất

3.1.3. tỉ suất LN

3.1.3.1. kn

3.1.3.2. nhân tố ah

3.1.3.2.1. 1

3.1.3.2.2. 2

3.1.3.2.3. 3

3.1.3.2.4. 4

3.1.4. LN bình quân

3.1.4.1. ...

3.1.4.2. ...

3.1.4.3. ...

3.2. lợi tức

3.2.1. tb cho vay

3.2.2. đặc điểm

3.2.3. bản chất

3.2.4. ng gốc

3.2.5. ...

3.3. địa tô

3.3.1. là gì

3.3.2. các hình thức

3.3.2.1. ...

3.3.2.2. ...

3.3.3. ...

4. quan hệ lợi ích

4.1. lợi ích kinh tế

4.1.1. kn

4.1.2. đặc trưng

4.1.3. các hình thức

4.1.4. vai trò

4.1.5. nhân tố

4.2. các quan hệ

4.2.1. ..

4.2.2. 2

4.2.3. 3

4.2.4. 4

4.2.5. phương hướng

4.3. vai trò NN

4.3.1. 1

4.3.2. 2

4.3.3. 3

4.3.4. 4

4.3.5. 5

4.3.6. 6