Đăng nhập shopee

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đăng nhập shopee by Mind Map: Đăng nhập shopee

1. Kiểm tra giao diện

1.1. Kiểm tra giao diện có giống thiết kế hay không( kích thước , vị trí ,màu sắc)

1.2. Kiểm tra thứ tự di chuyển các con trỏ khi nhấn Tab,Shidt tab(Thứ tự chuyển control)

1.3. Kiểm tra thứ tự di chuyển con trỏ khi nhấn Enter(Kiểm tra default trigger)

1.4. Kiểm tra giao diện khi phóng to thu nhỏ

1.5. Kiểm tra giao diện khi nút Close button

1.6. Kiểm tra giao diện khi nhấn nút Đăng nhập

1.7. Kiểm tra giao diện khi nhấn nút đăng nhâp với Facebook

1.8. Kiểm tra giao diện khi nhấn nút đăng nhập với Goodgle

1.9. Kiểm tra giao diện khi nhấn nút đăng nhập với Icloud

1.10. Kiểm tra giao diện khi nhấn nút Quên mật khẩu

1.11. Kiểm tra giao diện khi nhấn nút Đăng nhập với SMS

1.12. Kiểm tra giao diện khi nhấn nút Đăng kí

2. Kiểm tra validate dữ liệu đầu vào

2.1. UserName

2.1.1. Email

2.1.1.1. Kiểm tra Email không có dấu chấm

2.1.1.2. Kiểm tra Email không có dâu @

2.1.1.3. Kiểm tra Email không nhập DL

2.1.1.4. Kiểm tra Email nhập khoảng trắng

2.1.1.5. Kiểm tra Email đúng định dạng

2.1.2. Số điện thoại

2.1.2.1. Không nhập DL

2.1.2.2. Nhập chứa kí tự chữ

2.1.2.3. Nhập chứa Kí tụ đặc biệt

2.1.2.4. Nhập 9 kí tự số

2.1.2.5. Nhập 14 kí tự

2.1.2.6. Nhập 10 kí tự

2.1.2.7. Nhập 11 kí tự

2.1.3. Tên đăng nhập

2.1.3.1. không nhập dữ liệu

2.1.3.2. Nhập chứa kí tự đặc biệt

2.1.3.3. Nhập chứa kí tự số