ปัจจัยที่ส่งผลกระทบวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) by Mind Map: ปัจจัยที่ส่งผลกระทบวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)

1. วิสัยทัศน์ (Vision)

2. ค่านิยม (Values)

3. การปฏิบัติ (Practices)

4. ผู้คน (People)

5. การเล่าเรื่อง (Narrative)

6. สถานที่ (Place)