Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đăng kí by Mind Map: Đăng kí

1. Kiểm tra giao diện

1.1. Kiểm tra giao diện form

1.2. Kiểm tra giao diện phóng to,thu nhỏ

1.3. Kiểm tra con trỏ khi nhấn Enter,Tab

1.4. Kiểm tra Default Trigger

2. Kiểm tra nghiệp vụ

2.1. Kiểm tra họ tên phải hợp lệ

2.2. Kiểm tra mã hóa mật khẩu ***

2.3. Kiểm tra số điện thoại hợp lệ

2.4. Kiểm tra ngày sinh hợp lệ

2.5. Kiểm tra giới tính hợp lệ

2.6. Chức năng đăng kí bằng mạng xã hội

2.6.1. Đăng kí bằng email

2.6.2. Đăng kí với FaceBook

2.6.3. Đăng kí với Google

2.7. Kiểm tra button

2.8. Kiểm tra ẩn hiện của mật khẩu

3. Kiểm tra dữ liệu đầu vào

3.1. Họ Tên

3.1.1. Không nhập gì

3.1.2. Nhập hợp lệ

3.1.3. Chứa kí tư đặc biệt

3.1.4. Chứa kí tự có dấu

3.2. Số điện thoại

3.2.1. Không nhập

3.2.2. Nhập hợp lệ

3.2.3. Bao gồm chữ và kí tự đặc biệt

3.2.4. Số 0 or 84 nằm ở đầu tiên

3.3. Mật Khẩu

3.3.1. Không nhập

3.3.2. Nhập hợp lệ

3.3.3. Chứa kí tự đặc biệt

3.3.4. Chứa khoảng trống

3.4. Giới tính

3.4.1. Nhập hợp lệ

3.4.2. Chứa kí tự đặc biệt

3.5. Ngày sinh

3.5.1. Nhập hợp lệ

3.5.2. Chứa chữ và kí tự đặc biệt

3.5.3. Kiểm tra định dạng

3.5.4. Ngày[1-31]

3.5.5. Tháng[1-12]

4. Kiểm tra hệ thống

4.1. Kiểm tra hoạt động trên hệ điều hành khác

4.2. Kiểm tra hoạt động trên trình duyệt khác