ChươngI: Đối tượng,Phương pháp nghiên cứu và chức năng của KTCT MAC-Lenin

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ChươngI: Đối tượng,Phương pháp nghiên cứu và chức năng của KTCT MAC-Lenin by Mind Map: ChươngI: Đối tượng,Phương pháp nghiên cứu và chức năng của KTCT MAC-Lenin

1. Hình thành

1.1. KTCT-môn KHXH nghiên cứu những cơ sở kinh tế chung của đời sống xã hội tức là quan hệ kinh tế trong những giai đoạn nhất định của xã hội loài người

1.2. là sự kế thừa phát triển ở đỉnh cao lịch sử của học thuyết KTCT

2. Phát triển

2.1. chủ nghĩa trọng thương -

2.2. KTCT tư sản cổ điển

2.3. KTCT MAC-Lenin

3. Đối tượng nghiên cứu

3.1. có đối tượng nghiên cứu riêng

3.2. mỗi giai đoạn cso đối tượng khác nhau về đối tượng nghiên cứu

3.3. Mac-ăngghen xác định " Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị là các quan hệ sản xuất và trao đổi trong phương thứuc sản xuất mà các quan hệ đó hình thành và phát triển "

4. Mục đích nghiên cứu

4.1. mục đích ở cấp độ cao nhất là nhằm phát ghiện r ấcc quy luật ch phối các quan hệ giữa người với người trong sản xuất trao đổi

4.2. mục đích xuyên suốt không chỉ ảnh hưởng đến việc thúc đẩy sự giàu có mà hơn thế và còn hưởng tới cung cáp cơ sở khoa học

4.3. quy luật kinh tế

4.3.1. là những mối liên hệ phản ánh bản chất,khách quan,lặp đi lặp lại của các hiện tượng à quá trình kinh tế

4.3.2. tác động: tác động vào các lơki ích và quan hệ lợi ích của con người

4.3.3. tồn tại khách quan, chính sách kinh tế là sản phẩm chủ quan

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. duy vạt biện chứng

5.2. trừu tượng hóa khoa học

5.3. nghiên cứu khác

6. chức năng

6.1. Nhận thức

6.2. Thực tiễn

6.3. tư tưởng

6.4. phương pháp luận