TEMA 1: LA FAMÍLIA COM A UNITAT DE CONVIVÈNCIA FONAMENTAL

.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEMA 1: LA FAMÍLIA COM A UNITAT DE CONVIVÈNCIA FONAMENTAL by Mind Map: TEMA 1: LA FAMÍLIA COM A UNITAT DE CONVIVÈNCIA FONAMENTAL

1. 1.1 UNITATS DE CONVIVÈNCIA (conjunt de persones que comparteixen residència)

1.1. Nexes d’unió

1.1.1. Parentesc.

1.1.2. Amistat o afinitat.

1.1.3. Necessitats d’atenció similars.

2. 1.2 APROXIMACIÓ AL CONCEPTE DE FAMÍLIA (membres de la llar emparentats entre si, fins un grau determinat, per sang, adopció o matrimoni)

2.1. Punts de vista

2.1.1. Sociològic

2.1.1.1. Unitat social bàsica que articula la societat.

2.1.1.1.1. Família tradicional

2.1.1.1.2. VS

2.1.1.1.3. Família moderna

2.1.1.1.4. Família nuclear

2.1.1.1.5. VS

2.1.1.1.6. Família extensa

2.1.1.1.7. Nous tipus de relacions familiars

2.1.2. Antropològic

2.1.2.1. Filiació: Unions de tipus biològic.

2.1.2.1.1. Determinen: Ascendents Descendents Parents colaterals: definits per consanguinitat (germans) com per certes relacions reconegudes culturalment (adopció).

2.1.2.2. ▪ Aliances: Matrimoni i unions de fet de dues persones

2.1.2.2.1. Matrimoni és una forma d’institucionalització.

2.1.2.3. Ruptura d'aquestes aliances (separació o divorci).

2.1.3. Jurídic

2.1.3.1. unitat social formada per un grup de persones unides per relacions de parentiu(mateixa família).

2.1.3.1.1. De consanguinitat: procedència d’un ascendent comú. D’afinitat: per unió matrimonial o reconeixement legal. D’adopció: en virtut d’un acte legal.

2.1.3.1.2. Parentiu:Col·lateral(germans,onclas...)

2.2. ▪Sistema familiar

2.2.1. Estructura familiar: elements que componen el sistema familiar.

2.2.2. Dinàmica familiar: interacció entre els integrants d'una família (cohesió, nivell de conflictivitat, les relacions de convivència).

2.2.3. Cicle vital: etapes de la vida d'una família.

3. 1.3 LA FAMÍLIA COM INSTITUCIÓ SOCIAL (La família ha de cobrir les necessitats dels seus components)

3.1. cohesió familiar=llaços

3.2. NECESSITATS QUE SE SATISFAN EN LA INSTITUCIÓN FAMILIAR

3.2.1. Econòmica

3.2.2. Educativa i social

3.2.3. Afectiva

3.2.4. Sexual

3.2.5. De suport i seguretat

3.3. FUNCIONS DE LA INSTITUCIÓ FAMILIAR

3.3.1. Control

3.3.2. Assignació de rols

3.3.3. Resolució de conflictes

3.3.4. Desenvolupament personal

3.4. ESTILS EDUCATIUS EN LA FAMILIA

3.4.1. Permissivitat-restrictivitat

3.4.2. Calidesa-hostilitat

3.4.3. Calidesa-hostilitat

3.4.4. Estil democràtic o assertiu

3.4.5. Estil permissiu

3.4.6. Estil negligent

3.5. LES RELACIONS DE CONVIVÈNCIA (pautes d’interacció entre els seus membres)

3.5.1. Tipus de comunicació

3.5.1.1. Comunicació afectiva

3.5.1.2. Comunicació instrumental

3.5.1.3. Una altra comunicació

3.5.2. Estils comunicatius a la família

3.5.2.1. Positiu

3.5.2.2. Negatiu

3.5.2.3. Reservat-reflexiu

3.5.2.4. Violent

3.5.3. Tipologies segons la relació

3.5.3.1. Famílies aïllades

3.5.3.2. Famílies aglutinades

3.5.3.3. Famílies uniformades

3.5.3.4. Famílies integrades

4. 1.4 EL CICLE DE LA VIDA FAMILIAR

4.1. ETAPA 1. CONSTITUCIÓ O ETAPA PREFILIAL

4.1.1. Elecció de parella i festeig

4.1.2. Matrimoni o cohabitació

4.2. ETAPA 2. EXPANSIÓ O ETAPA FILIAL

4.2.1. Transició a la paternitat, naixement o arribada dels fills

4.2.2. Famílies amb fills en edat escolar

4.2.3. Famílies amb fills adolescents

4.3. ETAPA 3. REDUCCIÓ

4.3.1. Meitat de la vida i el niu buit

4.3.2. Els últims anys de vida

5. 1.5 CRISIS QUE AFECTEN LA VIDA FAMILIAR (crisis desequilibri que dificulta les pròpies capacitats)

5.1. TIPUS DE CRISIS (experiència i maduració)

5.1.1. Crisis previsibles

5.1.1.1. Crisis de desenvolupament

5.1.1.2. Crisis de transició

5.1.1.3. Crisis de desemparança

5.1.1.3.1. dependència

5.1.1.4. Crisis estructurals

5.1.1.4.1. relacions

5.1.2. Crisis imprevisibles

5.1.2.1. busquen culpables

5.1.3. RESOLUCIÓ DE LA CRISIS

5.1.3.1. realitat

5.1.3.2. suport

5.1.3.3. pròpies capacitats

6. 1.6 FAMÍLIES MULTIPROBLEMÀTIQUES

6.1. CONTEXT EN EL QUAL ES DESENVOLUPEN

6.1.1. Nivell social baix o molt baix

6.1.2. baix nivell cultural

6.2. CONFIGURACIÓ DE LAS FAMÍLIES MULTIPROBLEMÀTIQUES

6.2.1. Pare telefèric

6.2.1.1. paper secundari familiar

6.2.2. Parella inestable

6.2.2.1. edats primerenques

6.2.3. Dona sola

6.2.4. Família petrificada

6.2.4.1. fet imprevist i traumàtic ha provocat canvis