Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Urbanization by Mind Map: Urbanization

1. Pros

1.1. เกิดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

1.2. คนในต่างจังหวัดสามารถหารายได้เสริมจากช่วงที่ไม่ต้องทำเกษตรกรรม

1.3. เกิดนวัติกรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของคน

1.4. การเดินทางสะกวกรวดเร็วเพราะมีการสร้างถนน รถไฟฟ้า ระหว่างเมือง พื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

2. Cons

2.1. ปัญหามลภาวะในเมือง ผู้คนแออัด

2.2. เกิดปัญหาจราจรเพราะผู้คนต้องเดินทางข้ามเมืองไปทำงาน โดยเฉพาะ Rush Hour

2.3. ผู้เฒ่าใน ตจว. ถูกทอดทิ้ง เพราะแรงงานหนุ่มสาว เข้ามาทำงานในเมือง

2.4. วัฒนธรรมบางอย่างชอง ตจว. อาจเลือนหาย เพราะคนรุ่นใหม่มีความคุ้นชินกับรูปแบบการใช้ชีวิตในเมือง

3. Solutions

3.1. Coordinated Compact Growth พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

3.2. ใช้รูปแบบการพัฒนา แบบ Tailored Fit Model ไม่ใช่ One Size Fit all

3.3. มีการวางแผนการพัฒนาแบบเป็นวงจร ระว่างเมืองและชนบท ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว

3.4. หาจุดอ่อน จุดแข็ง ของแต่ละเมือง เติมเต็มปรับปรุงในส่วนที่ขาด

3.5. ใช้เทคนิดใหม่ๆ ในการพัฒนาวางแผน เช่นระบบ Zoning, GIS ระบบแบบที่ดาวเทียม ควบคุมและบังคับใช้กม. ให้ทันสมัย, มีระบบการวางแผนเงินที่ดีและระบบจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ