Các kênh truyền thông (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các kênh truyền thông (1) by Mind Map: Các kênh truyền thông (1)

1. Báo in

1.1. Lịch sử:

1.1.1. Tờ báo đầu tiên trên Thế giới: 59 BC - La Mã

1.1.2. In Typo: 1440 (Johann Guttenberg)

1.1.3. Báo in Typo: 1690

1.1.4. Báo in Typo đầu tiên tại Việt Nam:

1.1.4.1. Gia Định Báo (1865)

1.1.4.2. Báo Thanh niên (1925)

1.1.5. Báo in Typo: 1930

1.1.6. Báo in Offsette

1.2. Đặc điểm:

1.2.1. Tính định kì

1.2.2. Tính đồng hiện

1.2.3. Tính in ấn

1.3. Phân loại:

1.3.1. Theo đẳng cấp chính trị:

1.3.1.1. Cấp 1

1.3.1.2. Cấp 2

1.3.1.3. Cấp 3

1.3.2. Theo nội dung:

1.3.2.1. Nhật báo

1.3.2.2. Tạp chí

1.3.2.3. Bản tin thời sự

1.3.3. Phụ trương báo in

2. Sách

2.1. Định nghĩa:

2.1.1. Là một tập hợp các tờ giấy có chữ in

2.1.2. Bao hàm trong nó là thế giới quan

2.2. Phân loại:

2.2.1. Sách phổ thông

2.2.2. Sách công cụ

2.2.3. Sách chuyên khảo

2.2.4. Sách giáo trình

2.2.5. Sách giáo khoa

2.3. Thế mạnh:

2.3.1. Kho tàng tri thức đồ sộ

2.3.2. Tác động mạnh vào kí ức

2.3.3. Lưu trữ tốt

2.4. Hạn chế:

2.4.1. Thời gian đọc

2.4.2. Cập nhật kém

2.4.3. Kén công chúng

2.5. Quy trình làm sách:

2.5.1. Xây dựng kế hoạch đề tài --> Khai thác bản thảo --> Biên tập bản thảo --> Thiết kế, trình bày bản thảo --> In ấn, đóng gói --> Phát hành sách --> Theo dõi phản hồi