Đảng ta vấn đề tôn giáo

Mình là Nguyễn Hữu Hoàng xin chào các bạn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đảng ta vấn đề tôn giáo by Mind Map: Đảng ta vấn đề tôn giáo

1. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của bộ phận người dân, đang và sẽ cùng tồn tại với dân tộc trong quá trình xây dựng XHCN

2. Đảng và nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc

2.1. Nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo

2.2. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần

2.3. Đoàn kết đồng bào theo tôn giáo khác nhau hoặc không theo tôn giáo

3. Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng

3.1. Đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội văn hóa vùng đồng bào theo các tôn giáo

3.2. Động viên các đồng bào theo các tôn giáo nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất đất nước

4. Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

4.1. Cần củng cố và kiện toàn bộ máy cán bộ chuyên trách thực hiện công tác tôn giáo các cấp

4.2. Tăng cường công tác quản lý của nhà nước đối với các tôn giáo

4.3. Đấu tranh với hoạt động của tôn giáo gây phương hại đến Tổ quốc và dân tộc

5. Vấn đề theo đạo và truyền đạo

5.1. Các tổ chức tôn giáo được nhà nước thừa nhận được hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ

5.2. Không được lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan