Unit 2: URBANIZATION

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Unit 2: URBANIZATION by Mind Map: Unit 2: URBANIZATION

1. Stressed on the first syllable

1.1. centralise (v): tập trung

1.2. double (v): tăng gấp đôi

1.3. migrant (n): người di cư

1.4. mindset (n): định kiến, tư duy

1.5. migrate (v): di cư

2. Stressed on the second syllable

2.1. migrate (v): di cư

2.2. downmarket (a) giá rẻ, bình dân

2.3. expand (v): mở rộng

2.4. upmarket (a) đắt tiền, xa xỉ

2.5. worldwide (adv): toàn cầu

3. Stressed on the third syllable

3.1. agricultural (a): thuộc về nông nghiệp

3.2. sanitation (n): vệ sinh

3.3. unemployment (n): sự thất nghiệp

4. Stressed on the fourth syllable

4.1. discrimination (n): sự phân biệt đối xử

4.2. urbanization (n): sự thành thị hóa

5. Stressed on the fifth syllable

5.1. industrialisation (n):sự công nghiệp hóa

6. Compound adj

6.1. cost - effective /ˌkɒst ɪˈfektɪv/ (a): hiệu quả

6.2. counter – urbanisation /ˌkaʊntə ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/(n): phản đô thị hóa

6.3. down-to-earth /ˌdaʊn tu ˈɜːθ/(a): thực tế, không viển vông

6.4. energy-saving /ˈenədʒi ˈseɪvɪŋ/(a): tiết kiệm năng lượng

6.5. interest-free /ˌɪntrəst ˈfriː/ (a): không lãi suất

6.6. kind-hearted /ˌkaɪnd ˈhɑːtɪd/ (a): tốt bụng, tử tế

6.7. long-lasting /ˌlɒŋ ˈlɑːstɪŋ/(a): kéo dài

6.8. self-motivated /ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd/ (a): tự tạo động lực

6.9. thought-provoking /ˈθɔːt prəvəʊkɪŋ/ (a): kích thích tư duy

6.10. well-established /ˌwel ɪˈstæblɪʃt/ (a): có tiếng tăm

6.11. weather-beaten /ˈweðə biːtn/ (a): dãi dầu sương gió

6.12. time-consuming /ˈtaɪm kənsjuːmɪŋ/(a): tiêu thụ thời gian

7. Remaining word

7.1. slum (n): khu ổ chuột