TRƯỜNG PHÁI TÂM LÍ XÃ HỘI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRƯỜNG PHÁI TÂM LÍ XÃ HỘI by Mind Map: TRƯỜNG PHÁI TÂM LÍ XÃ HỘI

1. Lý thuyết tâm lý xã hội trong quản trị/lý thuyết tác phong là những quan niệm quản trị nhấn mạnh đến vai trò của yếu tố tâm lý, tình cảm, quan hệ xã hội của con người trong công việc

2. Lý thuyết này cho rằng hiệu quả của quản trị là do năng suất lao động quyết định, nhưng năng suất lao động không chỉ do các yếu tố vật chất quyết định mà con do sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý xã hội của con người

3. CÁC NHÀ TIÊN PHONG CỦA TRƯỜNG PHÁI

3.1. Mary Parker Follett (1863-1933)

3.2. Abraham Maslow (1908-1970)

3.3. Hugo Munsterberg (1863-1916)

3.4. Doulas Mc Gregor (1960-1964)

3.5. Elton Mayo (1880-1949)

4. ƯU ĐIỂM

4.1. Lý thuyết này bổ sung cho lý thuyết cổ điển khi cho rằng năng suất không chỉ thuần túy là vấn đề kỹ thuật

4.2. Giúp nhà quản trị cải thiện các mối quan hệ con người trong tổ chức: giữa quản lý và nhân viên; giữa các đồng nghiệp ngang hang với nhau vì con người sẽ làm việc tốt hơn trong một môi trường quan hệ thân thiện

5. NHƯỢC ĐIỂM

5.1. Lý thuyết này coi con người là phần tử trong hệ thống khép kín, điều đó không thể có trên thực tế

5.2. Lý thuyết này đã quá chú ý đến yếu tố xã hội của con người khiến trở thành thiên lệch. Khái niệm con người xã hội chỉ có thể bổ sung cho khái niệm con người kinh tế chứ không thể thay thế. Không phải lúc nào những con người thỏa mãn đều là những lao động có năng suất cao.