Quy luật về lượng chất

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quy luật về lượng chất by Mind Map: Quy luật về lượng chất

1. Khái niệm

1.1. Khái niệm về chất

1.2. Khái niệm về lượng

2. Quan hệ biện chứng giữa lượng- chất

2.1. Chất và lượng thống nhất với nhau

2.2. Lượng thay đổi dần dần dẫn đến thay đổi về chất

2.3. Các hình thức của bước nhảy

2.4. Sự thay đổi về chất tác động trở lại sự thay đổi về lượng

3. Ý nghĩa phương pháp luận

3.1. Nhận thức toàn diện về sự vật

3.2. Cần tích lũy về lượng để thay đổi về chất

3.3. Các hình thức của bước nhảy

3.4. Sự thay đổi về chất tác động trở lại sự thay đổi về lượng