Đột biến NST

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đột biến NST by Mind Map: Đột biến NST

1. 1. Khái niệm

1.1. Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi xảy ra trong cấu trúc của NST có liên quan đến sự sắp xếp, tổ hợp lại Gen trên NST (1 hoặc các NST khác nhau)

2. 2. ĐB CẤU TRÚC NST

2.1. Mất đoạn

2.1.1. Số lượng gen: có thay đổi

2.1.2. Vị trí gen: không thay đổi

2.1.3. Hậu quả

2.1.3.1. Giảm số lượng gen trên NST

2.1.3.2. Làm mất cân bằng gen

2.1.4. Ứng dụng: Loai những gen không mong muốn ở một số cây trồng

2.2. Lập đoạn

2.2.1. Số lượng gen: có thay đổi

2.2.2. Vị trí gen: không thay đổi

2.2.3. Hậu quả

2.2.3.1. Gây hậu quả có hại cho đột biến

2.2.3.2. Làm mất cân bằng gen

2.2.4. Ứng dụng: Làm tăng hoạt tính của enzim amilaza, rất có ý nghĩa trong công nghiệp sản xuất bia

2.3. Đảo đoạn

2.3.1. Số lượng gen: Không thay đổi

2.3.2. Vị trí gen: Có thay đổi

2.3.3. Hậu quả

2.3.3.1. Gây hại cho đột biến

2.3.3.2. Giảm khả năng sinh sản

2.3.4. Ứng dụng: Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa

2.4. Chuyển đoạn

2.4.1. Chuyển đoạn trên cùng 1 NST

2.4.1.1. Số lượng gen: Không thay đổi

2.4.1.2. Vị trí gen: có thay đổi

2.4.1.3. Hậu quả: Giảm khả năng sinh sản

2.4.2. Chuyển đoạn trên 2 NST không tương đồng

2.4.2.1. Chuyển đoạn không tương hỗn: giữa hai NST không tương đồng là hiện tượng một đoạn NST nào đó của cả hai NST không cùng cặp bị tách ra và hai đoạn này đổi chỗ cho nhau

2.4.2.2. Chuyển đoạn tương hỗn: một đoạn của NST này bị đứt ra và gắn vào một NST nguyên vẹn của cặp NST khác