Liên Xô và các nước Đông Âu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Liên Xô và các nước Đông Âu by Mind Map: Liên Xô và các nước Đông Âu

1. 73-91 khủng hoảng

2. Lớp 12A1

3. LIÊN XÔ

3.1. 45-50 khôi phục

3.1.1. tổn thất sau chiến tranh

3.1.2. 5 năm (1946-1950)

3.1.2.1. 1950 công nghiệp tăng 73%

3.1.2.2. nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh

3.1.3. 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử

3.2. 50-70 xây dựng

3.2.1. cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới sau Mĩ

3.2.2. Phóng vệ tinh nhân tạo (1957)

3.2.3. phóng tàu vũ trụ (1961)

3.2.4. đối ngoại :thực hiện chính sách hòa bình , ủng hộ phong trào giải phóng thế giới

3.3. 91-2000 LIÊN BANG NGA

3.3.1. sau 1991 LIÊN BANG NGA là quốc gia kế tục Liên Xô

3.3.2. thập kỉ 90 khó khăn và khủng hoảng

3.3.3. từ năm 2000 kinh tế phục hồi dần và phát triển

4. CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU

4.1. ra đời

4.1.1. 44-45 các nước dân chủ được thành lập

4.1.2. 45-49 cải cách

4.2. xây dựng

4.2.1. thành tựu

4.2.1.1. công nghiệp

4.2.1.2. nông nghiệp

4.2.1.3. khoa học

4.2.2. 50-75 các kế hoạch 5 năm

4.3. tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa

4.3.1. đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan

4.3.2. không bắt kịp phát triển khoa học kĩ thuật

4.3.3. phạm phải sai lầm khi cải tổ

4.3.4. sự chống phá của thế lực thù địch trong và ngoài nước

5. Họ và tên: Trần Mạnh Đức