Công dân với sự phát triển kinh tế

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Công dân với sự phát triển kinh tế by Mind Map: Công dân với sự phát triển kinh tế

1. Sản xuất của cải vật chất

1.1. Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

1.2. Vai trò: -Cơ sở tồn tại của con người và xã hội loài người. -Thông qua lao động sản xuất, con người được cải tạo, hoàn thiện và phát triển về thể chất và tinh thần. -Là trung tâm là tiền đề thúc đẩy các hoạt động khác của xã hội -Quyết định mọi hoạt động của xã hội.

2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất

2.1. -Là năng lực lao động của con người bao gồm thể lực và trí lực. -Là hoạt động có ý thức, có mục đích của con người làm biến đổi các yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu con người.Có kế hoạch, tự giác, sáng tạo, có kế hoạch, trách nhiệm.

2.2. Đối tượng lao động có 2 loại: + Có sẵn trong tự nhiên: Đất trồng, gỗ rừng, tôm cá dưới sông - dưới biển,... + Đã trải qua tác động của lao động: Sợi vải. thép, xi măng qua quá trình chế tạo,...

2.3. Tư liệu lao động gồm 3 loại: + Công cụ lao động (cày, cuốc, máy móc...) + Hệ thống bình chứa (ống, thùng, hộp...) + Kết cấu hạ tầng của sản xuất (đường xá, bến cảng, sân bay...)

3. Phát triển kinh tế, ý nghĩa của phát triển kinh tế

3.1. Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội.

3.2. - Đối với cá nhân: + Có công ăn việc làm, bảo đảm đời sống cá nhân. + Đầy đủ diều kiện để chăm sóc sức khỏe. + Đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần để con người phát triển toàn diện. - Đối với gia đình: + Là cơ sở và là tiền đề để thực hiện tốt các chức năng của gia đình. + Chất lượng cuộc sống của cộng đồng được cải thiện. - Đối với xã hội: + Giải quyết các vấn đề xã hội: Tăng thu nhập quốc dân, phúc lợi xã hội, giải quyết công ăn việc làm, giảm tệ nạn xã hội. + Tạo điều kiện phát triển và ổn định kinh tế - văn hóa - giáo dục. + Củng cố an ninh quốc phòng. + Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.