Chiến lược giai đoạn 1 (dự kiến 3 tháng)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chiến lược giai đoạn 1 (dự kiến 3 tháng) by Mind Map: Chiến lược giai đoạn 1 (dự kiến 3 tháng)

1. Phát triển hình ảnh thương hiệu (mocci healthy)

1.1. Kênh tiktok

1.1.1. video ' so sánh bbao thường và bbao nguyên cám '

1.2. Quay reels ig

2. Tối ưu chiến dịch quảng cảo

3. Tối ưu quy trình làm việc

4. job today

4.1. Viết bài bánh khô healthy

4.2. Viết bài lợi ích sản phẩm healthy

4.3. Design ảnh chương trình đồng giá nội thành 20k

4.4. Design ảnh chương trình gửi feedback tạng bánh

4.5. Gửi bài đăng group CTV

4.6. Soạn thông tin bánh gửi Hùng