Axit Bazo theo thuyết ARENIUT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Axit Bazo theo thuyết ARENIUT by Mind Map: Axit Bazo theo thuyết ARENIUT

1. Bazo

2. Hiđroxit lưỡng tính

3. Axit

4. Axit:Là chất khi tan trong nước phân li cho ion H+

5. Phân tử Bazo là 1 nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm -OH

6. Phân li theo Bazo

7. Axit nhiều nấc :Những axit khi tan trong nước phân li nhiều nấc cho ion H+

8. Gồm 1 hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc Axit

9. Nguyễn Ngọc Phát Lợi 11a4

10. Bazo: là chất khi tan trong nước phân li cho ion OH

11. Bazo nhiều nấc :Những bazo khi tan trong nước phân li nhiều nấc cho ion OH-

12. Phân li theo Axit

13. Khi tan trong nước