DỰ ÁN VIESIGN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DỰ ÁN VIESIGN by Mind Map: DỰ ÁN VIESIGN

1. Đồng thiết kế giáo trình: Tổ chức CED

2. Coreteam

2.1. Coder

2.1.1. Vĩ Hà

2.1.2. Hà Châu

2.1.3. Duy Uyên

2.2. Đối ngoại

2.2.1. Ngọc Quý

2.2.2. Kim Ngân

3. Manager: Thùy Trang

3.1. UI/UX

3.1.1. Mentor: Hoàng Long

3.1.2. Designer

3.1.2.1. Anh Thư

3.1.2.2. Xương Khang

3.1.2.3. Thái Hòa