Nguyên tắc GD KNS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nguyên tắc GD KNS by Mind Map: Nguyên tắc GD KNS

1. Tương tác

1.1. Tạo cơ hội quan trọng để giáo dục kỹ năng sống hiệu quả.

1.2. Nhiều kỹ năng được hình thành trong quá trình tương tác. Ví dụ: Thương lượng, giải quyết vấn đề, phê phán,...

1.3. HS có dịp trình bày ý tưởng của mình và xem xét, đánh giá ý tưởng của người khác

2. Trải nghiệm

2.1. Thông qua các tình huống thực tế

2.2. GV cần thiết kế và tổ chức các hđ trong và ngoài giờ học để hs tự trải nghiệm, phân tích kinh nghiệm sống của mình và người khác

3. Tiến trình

3.1. GD KNS là cả 1 quá trình:

3.1.1. 1 Thay đổi nhận thức

3.1.2. 2. Hình thành thái độ

3.1.3. 3. Thay đổi hành vi

3.2. Đây là quá trình mà mỗi yếu tố có thể là khởi đầu của một chu trình mới

3.3. Nhà giáo dục có thể tác động lên bất cứ mắt xích nào trong chu trình trên

4. Thay đổi hành vi

4.1. GD KNS thúc đẩy người học thay đổi, địnhj hướng lại các giá trị, thái độ và hành động

4.2. Thay đổi hành vi, thái độ và giá trị là một quá trình khó khăn và diễn ra không đồng thời

4.3. GV cần phải kiên trì chờ đợi và tổ chức các hoạt động liên tục để duy trì hành vi và thói quen mới

4.4. GV cần tạo điều kiện cho HS tự tóm tắt những ghi nhân cho bản thân sau mỗi giờ học/ phần học

5. Thời gian và môi trường

5.1. Thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc và thự hiện càng sớm càng tốt đối với trẻ

5.2. Môi trường GD được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho học sinh áp dụng KT, KN vào tình huống "thực"

5.3. GDKNS được thực hiện trong gia đình, nhà trường và cộng đồng

5.4. Trong trường phổ thông, GD KNS được thực hiện trên các giờ học, HĐ lao động, tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp và một số hoạt động khác.

6. Một số nguyên tắc khác

6.1. Đặt tầm quan trọng vào giải quyết vấn đề, không chỉ là ghi nhớ những thông điệp hoặc các kĩ năng

6.2. Người học vận dụng kĩ năng và kiến thức mới vào các tình huống thực của cuộc sống.

6.3. Tổ chức cách hoạt động học tập dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau giữa người dạy và người học.