% และ ร้อยละ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
% และ ร้อยละ by Mind Map: % และ ร้อยละ

1. กิจกรรมการเรียนรู้

1.1. ขั้นนำ

1.1.1. ความหมายของคำว่า ร้อยละ

1.2. ขั้นสอน

1.2.1. การคิดคำนวณ

1.2.2. โจทย์ปัญหา

1.3. ขั้นสรุป

1.3.1. ร้อยละคืออะไร

2. การวัดและประเมินผล

2.1. โจทย์คำนวณค่า ร้อยละ 10 ข้อ

2.1.1. ตอบถูกอย่างน้อย 7 ข้อ

2.2. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ จำนวน 5 ข้อ

2.2.1. ทำถูกอย่างน้อย 3 ข้อ

3. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

3.1. ป้ายลดราคา

3.2. ข้อมูลสถิติในห้องเรียน

3.3. คลิป YouTube

4. เนื้อหา

4.1. ร้อยละ และ การคำนวณ

4.2. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ

4.3. การนำเสนอร้อยละในรูปแบบแผนภูมิต่างๆ