Đọc kết quả

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đọc kết quả by Mind Map: Đọc kết quả

1. Đó đường kính vòng vô khuẩn

1.1. Có vòng khuẩn

1.2. So sánh kết quả đo với bảng đường kính chuẩn

1.3. Đánh giá mức độ - nhạy cảm - trung giang- đề kháng

1.3.1. Ncjcjxjxbfjsxbbcjfjdndnx

2. Không có vòng khuẩn

2.1. Vi khuẩn đề kháng sinh

2.1.1. Nxnffnxnfnfnnffn