Rà soát điểm cạn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rà soát điểm cạn by Mind Map: Rà soát điểm cạn

1. Không thuộc thực thể ngầm> chuyển sang rà soát hải đồ

2. Tạo tập điểm trên arcmap

2.1. Shape file

2.1.1. Id (3483-1)

2.1.2. Nôi dung (Obst-12m)

2.1.3. Ghi chú ( vd thuộc I -25-091

2.2. Xuất điểm

2.2.1. File word (ID, toạ độ, ghi chú

2.2.2. Target file

2.2.2.1. So sánh Thục thể ngầm

2.2.2.1.1. Thuộc thực thể ngầm > lấy theo thực thể ngầm

2.2.2.2. So sánh điêm cạn khảo sát

2.2.2.2.1. Nằm gần hoặc trong điểm cạn > lấy theo điểm cạn

2.2.2.2.2. Ngoài pham vi điẻm cạn

3. Rà soát trên hd mới

3.1. Đã thể hiện

3.1.1. Gần hoặc trùng vị trí

3.2. Chưa thể hiện

3.2.1. Trong phạm vi Việt nam

3.2.2. Ngoài phạm Việt Nam

4. Lấy theo hải đồ Anh mới

5. Chuỷen đội 5