CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY by Mind Map: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY

1. ĐKTN

1.1. BỜ BẮC ĐTH

1.2. THUẬN LỢI

1.3. KÓ KHĂN

2. THỊ QUỐC

2.1. KHÁI NIỆM

2.2. ĐẶC ĐIỂM

2.3. KT

2.4. XH

2.5. NST