Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Task List by Mind Map: Task List

1. Viết CONTENT

1.1. Trình bày plan cụ thể

1.2. Chia nhiệm vụ cho mỗi thành viên

1.3. Chọn trò chơi cụ thể

1.4. Cụ thể hóa luật chơi

1.5. Lập TASK LIST chi tiết

2. Truyền thông

2.1. 300 người tham gia

2.2. Tạo plan truyền thông cụ thể

2.3. Bài viết truyền thông

3. Trình bày dự án

3.1. Nội dung

3.1.1. Dựa trên Squid Game

3.1.2. Luật Game

3.1.3. Chia bảng đấu

3.2. Truyền thông

3.3. Cập nhật sai sót

4. Thiết kế

4.1. Poster

4.2. Slide trình bày

4.3. Chỉnh sửa đánh giá