Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениеті

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениеті by Mind Map: Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениеті

1. Кәсіби педагогикалық мәдениеттің компоненттері төмендегідей: - мұғалімнің балаларға қатынасындағы гуманистік ұстанымы; - кәсіби мінез-құлық мәдениеті – өзін - өзі дамыту, өз әрекетін өзіндік реттеу және қарым-қатынас іскерлігі; - шығармашылық кәсіби іс - әрекет тәжірибесі; - психологиялық-педагогикалық құзыреттілік және педагогикалық ойлауды дамыту; - ғылыми эрудиция,құндылық бағдарлар; - пән ойынша білімді болу, педагогикалық технологияны меңгеру

2. Кәсіби педагогикалық мәдениетті жоғары деңгейде меңгерген мұғалімге тән мінез-құлық: - балаларды сүйе білу-ізгілікті қағида мұғалімнің адами маңызды сапасы; - баланы, адамды құрметтеу-әр адамның бойынан тұлғаны көре білу қасиеті; - балаға, адамға сену - оқу прцесіндегі жетістік кепілі,ізгіліктілік пен өзіне өзі сенім; - баланы, адамды білу - тұлғаның жан дүниесін білмейінше тәрбие жүйесіз жүргізіледі; гуманист болу адамды тани білуі; - баланы, адамды түсіну - оның орнына өзіңді қоя біліп, қошаған дүниені соның көзімен көре білу қабілетті;

3. Кәсіби педагогикалық мәдениет - мұғалімнің әлеуметтік тәжірибені меңгеру, игерген білім, білікті тәжірибеде қолдана білу, адамдармен ізгілік тұрғысында қарым-қатынас жасай білу қабілетімен сипатталады

4. Мәдениет – адамның іс-әрекетін ұйымдастыру түрлері және әдістерімен, сондай-ақ олар жасаған материалдық, рухани құндылықтармен сипатталған қоғам дамуының, шығармашыл күштердің және адам қабілеттерінің тарихи анықталған деңгейі

4.1. Ол ісәрекет (білім, білік, дағды, интеллект деңгейі, көзқарас, адамгершілік, эстетикалық дамуы, қарым-қатынас жасаудың тәсілдері мен түрлері) кезінде жүзеге асырылатын адам күші мен қабілеттерінен тұрады.

5. Психологиялық, педагогикалық, әдістемелік білімдарлығы, өз пәнін еркін, терең игеруі

6. Мамандығына бейімділігі, педагогикалық қабілеттілігі

6.1. Ойлау қабілеті – объективтік шындықты жалпылама бейнелей білу, объктивтік шындықтың мызғымас заңдылықтарын, қасиеттерін бейнелей білу, түсініктер байланыстарын бейнелеу.

7. Кәсіби қасиеттері

7.1. Ұйымдастырушылық – ұйымдастырушылық, іскерлік, белсенділік, талап қойғыштық, өзіндік сын, т.б.

7.2. Коммуникативтік – зейінділік, қайырымдылық, ашықтық, мейірбандық, қарапайымдылық, сезімталдық, әдептілік.

7.3. Экспрессивті-перцептивті – байқағыштық, креативтілік, интелектуалдық, белсенділік, зерртеушілік стилінің ерекшелігі, сыншылдығы, икемділік.

7.4. Кәсіби қабілеттілігі

7.5. Дене және психикалық денсаулығы – эмоционалды-еріктік тонустың жоғарылығы, оптимистік, эмоционалдық төзімділік, елгезектік.

8. Оқу-тәрбие процесінде кездесетін қиындықтарды жеңе білу, шешімді дұрыс, әpi уақытылы қабылдай алу

9. Сөйлеу мен сезім мәдениеттілігі

10. Жоғары сенімділігі, күшті ерік-жігері