Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениеті "Жоғары мектеп педагогикасы негіздері" ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениеті "Жоғары мектеп педагогикасы негіздері" Ә.Қ. Мыңбаева. by Mind Map: Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениеті "Жоғары мектеп педагогикасы негіздері" Ә.Қ. Мыңбаева.

1. 2. Оқытушының педагогикалық шеберлігі

1.1. Педагогикалық шеберлік құрылымы

1.1.1. Гуманисттік бағыт

1.1.2. Кәсіби білім

1.1.3. Педагогикалық қабілеттер

1.1.4. Педагогикалық техника

1.2. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби тұрғыда маңызды қасиеттері

1.2.1. Білім деңгейі

1.2.1.1. Жалпы мәдениет

1.2.1.2. Пәнді білу

1.2.1.3. Пәнді оқыту әдістемесін білу

1.2.1.4. Психологияны білу

1.2.1.5. Әлеуметтануды білу

1.2.1.6. Физиологияны білу

1.2.2. Танымдық және зерттеу қабілеттері

1.2.2.1. Ғылыми зерттеу жүргізу

1.2.2.2. Ғылыми қызмет технологияларын меңгеру

1.2.2.3. Шығармашылық қабілеттер

1.2.2.4. Ғылыми қарам-қатынас жасай алу

1.2.3. Жобалау қабілеттері

1.2.3.1. СӨЖ жұмыстарын жоспарлай алу

1.2.3.2. Өзінің ғылыми-зерттеу қызметін жоспарлай алу

1.2.3.3. Сабақ өткізудің барынша тиімді әдістері мен тәсілдерін анықтай алу

1.2.3.4. Кәсіби міндеттер мен түрлі деңгейдегі жағдаяттарды жасай алу

1.2.4. Конструтивті/құрылымдық қабілеттер

1.2.4.1. Оқытудың тиімді тәсілдерін анықтай алу

1.2.4.2. Оқу материалдарын қарапайымнан күрделіге қарай бірізді құрастыра алу

1.2.4.3. Сабақ кезінде уакытты ұтымды пайдалана алу

1.2.5. Ұйымдастырушылық қабілеттер

1.2.5.1. Студенттердің топтық және жеке қызметін ұтымды түрде үйлестіре білу

1.2.5.2. Студенттермен ғылыми семинар жұмыстарын ұйымдастыра алу

1.2.5.3. Оқыту мен зерттеудің жаңа әдістерін қолдана алу

1.2.6. Коммуникативтік қабілеттер

1.2.6.1. Педагогикалық мақсатты байланысты орната алу

1.2.6.2. Білім алушының тұлғасындағы ең мықты тұстарды анықтай алу

1.2.6.3. Студенттермен өзара қарым-қатынас кезінде әділдік таныта алу

1.2.7. Тұлғаның бағыттылығы

1.2.7.1. Сөз бен істің бірлігі

1.2.7.2. Жауапкершілік

1.2.7.3. Адалдық

1.2.8. Мінез және құзіреттіліктер

1.2.8.1. Байсалдылық

1.2.8.2. Әділеттілік

1.2.8.3. Төзімділік

1.2.8.4. Бастамашылдық

1.2.8.5. Әлеуметтік

1.2.8.6. Танымдық

1.2.9. Қабілеттер

1.2.9.1. Мақсатты жад

1.2.9.2. Дамыған қиял

1.2.9.3. Байқағыштық зейін

2. 1. Педагогикалық іс-әрекет пен педагогикалық қызмет құрылымы

2.1. Педагогикалық іс-әрекеттер түрлері

2.1.1. Педагог пән оқытушысының іс-әрекеті;

2.1.2. Әдіскердің іс-әрекеті

2.1.3. Бағдарламалау іс-әрекеті;

2.1.4. Ғылыми-зерттеу іс-әрекеті;

2.1.5. Тәрбие жұмысы

2.2. Педагогикалық іс-әрекет құрылымы (Н.И. Кузьмина, А.И. Щербакав)

2.2.1. Құрылымдық

2.2.1.1. құрылымдық-мазмұндық

2.2.1.2. құрылымдық-оперативті

2.2.1.3. құрылымдық-материалдық

2.2.2. Ұйымдастырушылық

2.2.3. Коммуникативті

2.2.4. Зерттеушілік

3. 3. Кәсіби-педагогикалық мәдениет - жалпы мәдениетті білдіреді және жалпы мәдениеттің педагогикалық қызмет аясында арнайы жобалану қызметін атқарады.

3.1. Оқытушының педагогикалық мәдениетпен өзара әрекеті

3.1.1. мамандықты меңгеру үдерісінде педагогикалық мәдениетті меңгеру;

3.1.2. практикалық қызметтің мәдени-педагогикалық саласына ену;

3.1.3. педагогикалық шығармашылық қызметте педагогтың өзін-өзі көрсетуі, педагогикалық мәдениетті қалыптастыру.

3.2. Кәсіби-педагогикалық мәдениеттің құрылымы

3.2.1. Аксиологиялық компонент - адамдық құндылықтардың жиынтығы.

3.2.1.1. ДЕҢГЕЙЛЕР

3.2.1.1.1. әлеуметтік-кәсіби құндылықтар;

3.2.1.1.2. топтық-кәсіби құндылықтар;

3.2.1.1.3. тұлғалық-кәсіби.

3.2.1.2. ТОПТАР

3.2.1.2.1. мақсат құндылықтары;

3.2.1.2.2. тәсіл құндылықтары;

3.2.1.2.3. қарым-қатынас құндылықтары;

3.2.1.2.4. білім құндылықтары;

3.2.1.2.5. сапа құндылықтары.

3.2.1.3. ДЕҢГЕЙЛЕР МЕН ТОПТАР - бұл оның өмір сүруінің тік және көлденең жазықтығы. Әрбір өзара әрекет ету - қиысу деңгейі (көлденең және тік) келесідей бөліктерді қамтиды:

3.2.1.3.1. энергетикалық - тұтынушылық жағдайының күші

3.2.1.3.2. кеңістіктік-уақыттық

3.2.1.3.3. ақпараттық құрамдас

3.2.1.4. Кәсіби қызмет техологиясы - кәсіби қызметті тұтастай жүзеге асыру әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы.

3.2.1.4.1. Кәсіби қызмет арқылы қарастырылады:

3.2.1.4.2. Шешу тәсілдері:

3.2.2. Технологиялық компонент

3.2.3. Тұлғалық-шығармашылық компонент

3.2.3.1. Кәсіпқой тұлғасының барлық психикалық аясындағы іс-әрекет синтезіне негізделген.

3.2.3.1.1. танымдық

3.2.3.1.2. эмоциялық

3.2.3.1.3. жігерлі

3.2.3.1.4. уәждемелік

3.2.3.2. Анықталады:

3.2.3.2.1. кәсіби тұрғыда ойлау қабілетімен

3.2.3.2.2. жоғары белсенділік деңгейімен

3.2.3.2.3. талаптылығы, дербестігі, жауапкершілігімен

3.2.3.2.4. өзінің уәжділігіне сәйкес жеке мінез-құлқын ұйымдастыру,бақылау, талдау, бағалау қабілетімен

4. 4.Педагогикалық шығармашылық - бұл педагог тұлғасының жеке, психологиялық, зияткерлік күштері мен қабілеттерін өз бетінше жүзеге асыру үдерісі.

4.1. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

4.1.1. педагогтың шығармашылық ізденіс нәтижелерінің мерзімін ұзарту;

4.1.2. ол уақыт пен кеңістік тұрғысынан регламенттелген (шығармалық үдеріс-бұл педагогикалық ойдың туындауы, мағынаны жасау және жүзеге асыру);

4.1.3. шығармашылық педагогикалық әлеуеттің көрініс табуының білім беру үдерісін әдіснамалық және техникалық тұрғыдан жабдықтауға тәуелді болуы;

4.1.4. оқытушының білім алушылармен, әріптестерімен бірлескен шығармашылығы;

4.1.5. педагогтың өзінің жеке эмоционалдық-психологиялық жағдайын басқара алу мен білім алушылардың қызметінде адекватты мінез-құлыққа шақыра алу қабілеті және т.б.

5. 5. Педагогикалық имидж және бедел

5.1. Білім берудегі беделдің 3 түрі (Н.А. Морева):

5.1.1. білім, идея мен теория беделі, яғни танымжық бедел;

5.1.2. білім, лауазымдар, мамандықтар беделі, яғни институционалды бедел;

5.1.3. тұлғалық бедел.

5.2. Бедел деңгейлері (Морева Н.А., 2006)

5.2.1. Формалды деңгейді білдіретін тіркескен бедел

5.2.2. Формалды емес болып табылатын функционалды бедел