Nội dung cơ bản của đại hội III(1960)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nội dung cơ bản của đại hội III(1960) by Mind Map: Nội dung cơ bản của đại hội III(1960)

1. Nhiệm vụ chung của cách mạng Việt Nam

1.1. Đường lối chung

1.1.1. Tiến hành cách mạng dân tộc chủ nghĩa ở miền Nam

1.1.2. Thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước

1.1.3. Đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc

1.2. Mục tiêu chiến lược chung

1.2.1. Giải phóng miền Nam hòa bình thống nhất đất nước

2. Nhiệm vụ từng miền Nam - Bắc

2.1. Miền Bắc

2.1.1. Xây dựng tiềm lực, bảo vệ căn cứ địa cả nước

2.1.2. Giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển của toàn bộ nền cách mạng Việt Nam và đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà

2.2. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam

2.2.1. Giữ vai trò quyết định giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

3. Mối quan hệ của hai nhiệm vụ ở hai miền Bắc - Nam

3.1. Mật thiết

3.2. Vai trò thúc đẩy lẫn nhau

3.3. Đều có vị trí và trách nhiệm riêng trong mục tiêu chung là hòa bình và thống nhất Tổ Quốc