CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT by Mind Map: CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT

1. ESTE

2. CÔNG THỨC CẤU TẠO: RCOOR' VD: CH3COOC2H3 , CH3COOCH3

3. CÔNG THỨC TỔNG QUÁT: CnH2nO (este no đơn chức, mạch hở)

4. ESTE = 1 gốc axit cacbonxyl + 1 ancol (-OH)

5. ESTE < ANCOL < AXIT ( CÙNG SỐ C )

6. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

6.1. ÍT TAN TRONG MÔI TRƯỜNG HỮU CƠ

6.2. THƯỜNG LÀ CHÁT LỎNG RẮN, NHẸ HƠN NƯỚC

7. ỨNG DỤNG

7.1. HƯƠNG LIỆU: ISOAMYL AXETAT ( MÙI CHUỐI ); ETYL BUTIRAT ( MÙI DỨA ); GERANYL AXETAT ( MÙI HOA HỒNG )

7.2. THUỶ TINH CHẤT HỮU CƠ POLI( METYL METACRYLAT ). CHÁT BÉO: POLI( VINYLAXETAT)

8. ĐIỀU CHẾ

9. RCOOH + R’OH <-(H2SO4 toC)-> RCOOR’ + H2O

10. CH3COOH + C2H2 -(XT toC)-> CH3COO-CH=CH2

11. CnH2nO2 + (3n-2/2)O2 -toC-> nCO2 + nH20

12. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

13. GỐC ANCOL + GỐC AXIT

13.1. VD : CH3COOCH3 ( METYL AXETAT); CH3C00C2H5 ( ETYL AXETAT).