Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đặc điểm by Mind Map: Đặc điểm

1. Phản ánh sự bất đồng chính kiến

2. Luôn gắn liền với các hoạt động kinh doanh

3. Chủ thể thường xuyên của tranh chấp là chủ thể kinh doanh

4. Phát sinh từ các hoạt động kinh doanh