Công thức pha chế nước rửa tay khô (270ml)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Công thức pha chế nước rửa tay khô (270ml) by Mind Map: Công thức pha chế nước rửa  tay khô (270ml)

1. 20ml Hidro peroxit 3%

2. 4ml Grycerol 98%

3. 240ml cồn Ethanol 90%

4. 14ml nước cất/ nước đun sôi để nguội