Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KINH TẾ HỌC by Mind Map: KINH TẾ HỌC

1. thành phần

1.1. kinh tế vi mô

1.2. kinh tế vĩ mô

1.3. kinh tế học chuẩn tác

1.4. kinh tế học chứng thực

2. những vấn đề cơ bản của kinh tế học

2.1. quy luật khan hiếm và chi phí cơ hội

2.2. đường giới hạn và khả năng sản xuất

2.3. 3 vấn đề cơ bản

2.3.1. sản xuất cho ai

2.3.2. sản xuất cái gì

2.3.3. sản xuất như thế nào

2.4. các mô hình kinh tế

2.4.1. mô hình kê tế chỉ huy

2.4.2. mô hình kinh tế hỗn hợp

2.4.3. mô hình kinh tế thị trường

2.4.4. mô hình kinh tế truyền thống

3. thị trường

3.1. chủ thể kinh tế của thị trường

3.2. thị trường là gì

3.2.1. các doanh nghiệp

3.2.2. người nước ngoài

3.2.3. chính phủ

3.2.4. hộ gia đình