Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SP Mua lại tại CH by Mind Map: SP Mua lại tại CH

1. CH trả về TTBH KV để xử lý

1.1. Phân loại định kì theo tuần/tháng/quý để tối đa hóa thời gian tồn lưu kho

1.1.1. Hủy nấu

1.1.2. Sữa chữa đơn giản

1.1.2.1. Đổi đá, thay đổi cấu trúc sản phẩm...

1.1.2.1.1. Khai báo lại mã mới, khai báo giá vốn, giá bán mới.

1.1.2.2. Hàn đai, đính đá CZ...

1.1.2.2.1. ĐIều phối KV chuyển ra CH tái KD

1.1.3. Sữa chữa phức tạp

1.1.3.1. Chuyển về TTBH tổng ở HCM

1.1.3.1.1. Đổi đá, thay đổi cấu trúc sản phẩm...

1.1.3.1.2. Hàn đai, đính đá CZ...

2. CH giữ lại làm mới tái KD