Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби мәдениетінің құрылымы

МӨЖ 2 Жанат Сұңқар ММОК 212

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби мәдениетінің құрылымы by Mind Map: Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби мәдениетінің құрылымы

1. ЖОО-ның оқытушысы педагогикалық қызметтің бірнеше түрлерін орындайды:

1.1. пән оқытушысы ретінде сабақ өткізу

1.1.1. әдіскерлік қызмет

1.1.1.1. жоспарлау қызмет

1.1.1.1.1. ғылыми зерттеу қызмет

2. Педагогикалық мәдениет оқытушының жеке мінез-құлқының сипаттмасы бола отырып, мақсаттар, тәсілдер мен нәтижелер тұтастығында маманды іс-әрекетті асыру тәсілі ретінде келеді

3. Компоненттері

3.1. Аксиологиялық

3.1.1. Кәсіптік педагогикалық мәдениеттің аксиологиялық компоненті білім берудің казіргі кезеңінде кең тараған педагогикалық құндылықтар жиынтығын қамтиды

3.2. Технологиялық

3.2.1. Кәсіптік-педагогикалық мәдениеттің технологиялық компоненті педагогикалық іс-әрекет ұғымымен тығыз байланысты. Сондықтан көп деректерде ол кәсіптік-педагогикалық мәдениеттің іс-әрекеттік компоненті ретінде қарастырылады

3.3. Жеке бастық-шығармашылық

3.3.1. Кәсіптік-педагогикалық мәдениеттің тұлғалық шығармашылық компоненті педагог тұлғасының шығармашылық бастаманы бейнелейді. Педагогикалық шығармашылық педагогтан ынталылық, жеке тәуелсіз, дербестік пен жауапкершілік, тәуекелділік, тәуелсіз пікір сияқты тұлғалық педагогикалық тұрғыдан жүзеге асуы болып табылады

4. Құндылықтар

4.1. Әлеуметтік педагогикалық

4.1.1. Топтық педагогикалық

4.1.1.1. Жеке бастық педагогикалық құндылық

5. Кәсіби-педагогикалық мәдениеттің жүзеге асыру және қалыптастыру ерекшеліктері дара шығармашылық, психофизиологиялық және жас ерекшелік, жеке тұлғаның әлеуметтік-педагогикалық тәжірибесімен шарттасып жатады