Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби- педагогикалық мәдениеті

№2 Мөж Кенегес Ұлбосын

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби- педагогикалық мәдениеті by Mind Map: Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби- педагогикалық мәдениеті

1. Педагогикалық іс-әрекет- бұл болашақ маманның тұлғасын қалыптастыруға, оның кәсіби даярлығына бағытталған

1.1. Пән беруші педагогтың іс-әрекеті (пән жүргізуі, дәріс пен семинарлар)

1.2. Әдіскердің іс-әрекеті (пән жүргізу барысында әдіс-тәсілдерді тиімділігін жобалау).

1.3. Бағдарламалық іс-әрекет (оқу бағдарлама, силлабус, жұмыс бағдарламасын құрастыру)

1.4. Ғылыми зерттеушілік іс-әрекет (жаңа білімді іздеу,жүйелеу, оқыту үрдісіне енгізу).

1.5. Тәрбиелік іс-әрекет (студенттердің үйлесімді дамуына бағытталған түрлі тәрбиелік әрекеттер).

2. Педагогикалық қабілеттер

2.1. 1.Дидактикалық қабілеттер

2.2. 2.Академиялық қабілеттер

2.3. 3.Перцептивті қабілеттер

2.4. 4.Тілдік қабілеттер

2.5. 5. Ұйымдастырушылық қабілеттер

2.6. 6.Авторитарлық қабілет

2.7. 7.Комуникативтік қабілеттер

2.8. 8. Педагогикалық қиял немесе болжам жасау қабілеттері

3. Педагогикалық шеберлік- кәсіби педагогикалық іс-әрекетті өзін-өзі ұйымдастырудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін тұлғаның сапалар кешені.

3.1. Гуманистік бағыттылығы (қызығушылық, құндылық, идеал)

3.2. Педагогикалық техника (өз-өзіңді басқару-денеңді игеру- қимыл-қозғалысты меңгеру- сөйлеу техникасы,эмоциялық жәй - күйі).

3.3. Кәсіби білімі (арнайы білімдер, психологиялық-педагогикалық білімдер).

3.4. Педагогикалық қабілеті (комуни кативтілік,креативтілік, эмоциялық тұрақтылық).

4. Педагогикалық имидж және авторитет

4.1. 1. Коммуникативтік (адамдармен оңай араласу қабілеті, эмпатия(жанасу қабілеті), рефлексивтілік (басқа адамды түсіну қабілеті),айқындылық (сөзбен әсер ету қабілеті) кірді.

4.2. 2. Адамгершілік құндылықтар, психикалық денсаулық

4.3. 3. Индивидтік жеке қасиеттері жатады, олардың генезисі тұлғаның өмірлік және кәсіби тәжірибесі