กลุ่มคำและประโยค✨

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กลุ่มคำและประโยค✨ by Mind Map: กลุ่มคำและประโยค✨

1. ความหมาย

1.1. ประโยค

1.1.1. ข้อความที่เรียงกัน

1.1.1.1. ใจความสมบูรณ์

1.1.2. ตัวอย่าง เขาเตะฟุตบอล

1.2. วลี(กลุ่มคำ)

1.2.1. ข้อความที่เรียงกัน

1.2.1.1. ใจความไม่สมบูรณ์

1.2.2. แมวสีดำตัวหนึ่ง

1.3. เน้น :

1.3.1. แยกประโยคหรือกลุ่มคำ ?

2. ส่วนประกอบ

2.1. ประโยค :

2.1.1. ประธาน+กริยา

2.2. ภาคประธาน

2.2.1. คำหรือกลุ่มคำ

2.2.1.1. ผู้กระทำ

2.2.2. อาจมีส่วนขยาย

2.3. ภาคแสดง

2.3.1. กริยา

2.3.2. อาจมีส่วนขยาย

2.4. กรรม

2.4.1. มีหรือไม่ก็ได้

2.4.1.1. ขึ้นอยู่กับกริยา

2.5. ข้อควรคำนึง

2.5.1. ถ้าลำดับเปลี่ยน

2.5.1.1. ความหมายอาจเปลี่ยน

2.5.1.2. แดงชกดำ>ดำชกแดง

2.5.2. สั้น/ยาว ขึ้นอยู่กับผู้ส่งสาร

2.5.3. เกิด (หน้าประโยค) มี } +ประโยค ปรากฏ

2.5.3.1. ประโยคเน้นกิริยา

2.5.3.2. ตัวอย่าง เกิดเหตุจลาจลในอังกฤษ

3. เจตนาของผู้ส่งสาร

3.1. เน้น

3.1.1. แยกเจตนาผู้ส่งสารได้

3.1.1.1. ชนิดใด ?

3.2. (บอกเล่า) ๑) แจ้งให้ทราบ

3.2.1. บอกเล่า

3.2.1.1. เขาอยากกิน

3.2.2. ปฏิเสธ

3.2.2.1. เขาไม่อยากกิน

3.3. (คำถาม) ๒) ถามให้ตอบ

3.3.1. มักมี

3.3.1.1. ใคร, อะไร, ที่ไหน, เมื่อไหร่

3.3.1.2. อย่างไร, กี่, หรือ

3.3.2. เขาไม่อยากไปหรือ ตัวอย่าง

3.4. (คำสั่ง) ๓) บอกให้ทำ

3.4.1. คำสั่ง

3.4.1.1. อย่ากินนะ

3.4.2. ขอร้อง

3.4.2.1. กินสะ

4. ประเภท

4.1. เน้น

4.1.1. แยกชนิดประโยค

4.2. ๑) ความเดียว

4.2.1. เอกรรถประโยค

4.2.2. ใจความเดียว

4.2.2.1. กริยาเดียว

4.2.3. แม่ทำขนม ตัวอย่าง

4.3. ๒) ความรวม

4.3.1. อเนกรรถประโยค

4.3.2. ^ ๒ ประโยค

4.3.3. คําเชื่อม

4.3.3.1. สันธาน

4.3.3.2. เเละ, เเต่, หรือ

4.3.4. ๔ รูปแบบ

4.3.4.1. ๑) คล้อยตาม

4.3.4.1.1. และ

4.3.4.2. ๒) ขัดแย้ง

4.3.4.2.1. เเต่

4.3.4.3. ๓) เป็นเหตุเป็นผล

4.3.4.3.1. จึง

4.3.4.4. ๔) เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

4.3.4.4.1. หรือ

4.3.4.5. Note

4.3.4.5.1. พอ....ก็....

4.3.4.5.2. เมื่อ....ก็....

4.3.4.5.3. ครั้น....ก็....

4.4. ๓) ความซ้อน

4.4.1. ประโยคหลัก

4.4.1.1. ใจความเดียว

4.4.1.2. ส่วนขยายแทรกอยู่

4.4.2. ตัวอย่าง

4.4.2.1. เขาพูดว่าเขาสนุกมาก

4.4.2.1.1. ประโยคหลัก

4.4.2.1.2. ขยาย

4.4.3. Note

4.4.3.1. ( ผู้, ที่, ซึ่ง, อัน, ว่า, ให้, เพื่อ, จน ) + ประโยค

4.4.3.1.1. ความซ้อน

4.4.3.2. ผลมาก่อนเหตุ

4.4.3.2.1. ความซ้อน