SOCIOLINGÜÍSTICA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SOCIOLINGÜÍSTICA by Mind Map: SOCIOLINGÜÍSTICA

1. Definición

1.1. Disciplina lingüística que estuda a relación entre lingua e sociedade

2. Lusofonía

2.1. Conxunto de países que teñen como lingua oficial o portugués

3. Lingua

3.1. Romance: toda lingua derivada do latín

3.2. Materna: lingua que se aprende no ámbito familiar

3.3. Oficial: lingua recoñecida pelas leis dun país ou comunidade

3.3.1. Estatuto de Autonomía (1981)

3.3.2. Lei de Normalización LCA (1983)

3.4. Cooficial: dúas ou máis linguas recoñecidas polas leis dun país ou comunidade que conviven nese territorio

3.5. Minoritaria: lingua que ten poucos falantes

3.6. Minorizada: lingua relegada a conceptos formais

4. Competencia Lingüística

4.1. Capacidade dun individuo para desenvolverse nunha lingua

4.1.1. Activa: escribe e fala (emprega)

4.1.2. Pasiva: entende e le (comprende)

4.1.3. Bilingüismo: capacidade dun individuo de empregar dúas linguas en calquera contexto

4.1.4. Diglosia: situación lingüística que se da nunha comunidade que considera unha das linguas A (contextos formais) e outra B (ámbito familiar)

4.1.4.1. Prexuízos Lingüísticos

5. Normativización Lingüística

5.1. Elaboración e uso correcto da ortografía, gramática e léxico dun idioma (variantes estándar e variantes dialectais)

6. Normalización Lingüística

6.1. Adquisición ámbitos de uso dun idioma en todos os contextos