Thương mại điện tử

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thương mại điện tử by Mind Map: Thương mại điện tử

1. Chương II: Giao kết hợp đồng trong TMĐT

1.1. Mục 1: CCĐT trong giao dịch thương mại

1.1.1. Giá trị pháp lý như bản gốc

1.1.1.1. Tính toàn vẹn

1.1.1.2. Có thể truy cập và sử dụng được

1.1.2. Thời điểm, địa điểm gửi và nhận chứng từ điện tử

1.1.2.1. Thời điểm gửi

1.1.2.2. Thời điểm nhận

1.1.2.3. Địa điểm

1.1.2.3.1. Địa điểm kinh doanh