PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG (Lưu Mai Chi)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG (Lưu Mai Chi) by Mind Map: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG (Lưu Mai Chi)

1. Trách nhiệm pháp lí

1.1. Là hậu quả bất lợi do Nhà nước áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, theo đó cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật phải chịu những chế tài được quy định tại phần chế tài của quy phạm pháp luật.

2. Thực hiện pháp luật

2.1. Là quá trình hoạt động có mục đích

2.2. làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống

2.3. Trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

3. Định nghĩa pháp luật

3.1. Pháp luật là hệ thống những quy tắc mang tính xử sự chung.

3.2. Do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận

3.3. Đảm bảo thực hiện bằng quyền nhà nước

4. Vi phạm pháp luật

4.1. Là hành vi trái pháp luật do chủ thể có năng lực hành vi thực hiện.

4.2. Có lỗi và xâm hại đến quan hệ xã hội mà pháp luật bảo vệ.

4.3. Vd: Khi lưu thông trên đường quốc lộ 18, A (là người có năng lực hành vi đầy đủ) chạy xe máy lạn lách, đánh võng.