ทฤษฏีภาวะผู้นำ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทฤษฏีภาวะผู้นำ by Mind Map: ทฤษฏีภาวะผู้นำ

1. แหล่งที่มาของอำนาจในตัวผู้นำ

1.1. 1.อำนาจทางกฎหมายหรืออำนาจโดยชอบธรรม

1.2. 2.อำนาจในการให้รางวัลหรือผลตอบแทน

1.3. 3.อำนาจในการบังคับ

1.4. 4.อำนาจในความเชี่ยวชาญ

1.5. 5.อำนาจในการอ้างอิง

2. ระบบผู้บริหารในองค์กร

2.1. 1.ผู้บริหารระดับสูง(Top maneger)

2.2. 2.ผู้บริหารระดับกลาง(Middle Maneger)

2.3. 3.ผู้บริหารระดับต้น(Fist-line maneger or Fist-line supevisor)

3. ทักษะผู้บริหารในองค์กร

3.1. 1.ทักษะด้านความคิด(Conceptual skill)

3.2. 3.ทักษะด้านเทคนิค(Techieal skill)

3.2.1. 2.ทักษะด้สนมนุษย์สัมพันธ์(People skill)

4. ความแตกต่างระหว่างผู้จัดการและผู้นำ

4.1. 1.การวางแผน(Planning)

4.2. 2.การจัดองค์กร(Organizing)

4.3. 3.การจัดหาคนเข้าทำงาน(Staffing)

5. ทฤษฏีภาวะผู้นำแนวใหม่(Neo Charismatic theories)

5.1. 1.ทฤษฏีภาวะผู้นำโดยเสน่หา

5.2. 2.ทฤษฏีผู้นำเปลี่ยนสภาพ

6. ทฤษฏีความเป็นผู้นำตามสถานการณ์

6.1. 1.ทฤษฏีความเป็นผู้นำเชิงสถานการณ์ของฟีดเลอร์

6.1.1. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและสมาชิก

6.1.2. อำนาจตามตำแหน่ง

6.1.3. โครงสร้างของงาน

6.2. 2.ทฤษฏีวิถีทาง-เป้าหมาย

6.2.1. 2.1ภาสะเป็นผู้นำแบบสั่งการ

6.2.2. 2.2ภาวะผู้นำแบบสนับสนุน

6.2.3. 2.3ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม

6.2.4. 2.4ผู้นำแบบมุ่งความสำเร็จ

6.3. 3.ทฤษฏีผู้ตามสถานการณ์ของเฮอร์ซี่ย์และแบลนชาร์ด

6.3.1. 3.1ผู้นำแบบบอกกล่าว

6.3.2. 3.2ผู้นำแบบขายความคิด

6.3.3. 3.3ผู้นำแบบมีส่วนร่วม

6.3.4. 3.4ผู้นำแบบมอบหมาย

7. ทฤษฏีคุฯลักษณะของผู็นำ(Trait theories)

7.1. 1.แรงจูงใจภายใน(Driver)

7.2. 2.แรงจูงใจในการเป็นผู้นำ(Motivation)

7.3. 3.ความจริงใจซื่อสัตย์(Integrity)

7.4. 4.ความสามารถในการทำงาน(Work Cepacity)

7.5. 5.มีความน่าเชื่อถือในตนเอง(Self-confidence)

7.6. 6.ความน่าเชื่อถือ(Reliable)

7.7. 7.มีความเฉลียวฉลาด(Intelligent)

7.8. 8.มีความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่(Knowledge)

7.9. 9.มีความฉลาดทางอารมณ์(E.Q)

7.10. 10.มีทัศนคติทางด้านมนุษย์สัมพันธ์(Human Relation)

8. ทฤษฏีความเป็นผู้นำเชิงพฤติกรรมศาสตร์

8.1. 1.การศึกษาภาวะผู้นำของมหาลัยไอโอวา

8.1.1. 1.1รูปแบบผู้นำเผด็จการ

8.1.2. 1.2รูปแบบผู้นำประชรธิปไตย

8.1.3. 1.3รูปแบบผู้นำเสรีนิยม

8.2. 2.ทฤษฏีผู้นำต่อเนื่อง

8.3. 3.การศึกษาภาวะผู้นำของมหาลัยมิชิแกน

8.3.1. 3.1ผู้นำที่มุ่งงาน

8.3.2. 3.2ผู้นำที่มุ่งคน

8.4. 4.การศึกษาภาวะผู้นำของมหาลัยโอไฮโอ

8.4.1. 4.1ด้านมิตรสัมพันธ์หรือการนึกถึงจิตใจผู้อื่น

8.4.2. 4.2ด้านสัมพันธ์หรือการเน้นโครงสร้างการทำงาน

8.5. 5.ทฤษฏีตาข่ายบริหาร

8.5.1. การบริหารแบบทำเป็นทีม

8.5.2. การบริหารแบบจุดสมดุลหรือผู้จัดการแบบสายกลาง

8.5.3. การบริหารแบบเอาแต่น้ำใจคน

8.5.4. การบริหารแบบเอาแต่งานหรือผู้จัดการแบบบังคับใช้แรงงาน

8.5.5. การบริหารแบบไม่เอาไหนหรือผู้จัดการด้อยคุณภาพ

8.6. 6.ทฤษฏีแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับสมาชิก

9. องค์ประกอบของภาวะผู้นำ

9.1. 1.ผู้นำ(Leader)

9.2. 2.ผู้ตาม(Followers)

9.3. 3.สถานการณ์(Situation)