VI PHẠM PHÁP LUẬT DÂN SỰ - TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VI PHẠM PHÁP LUẬT DÂN SỰ - TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ by Mind Map: VI PHẠM PHÁP LUẬT DÂN SỰ - TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ

1. VPPL dân sự

1.1. Là những hành vi xâm phạm đến các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản được pháp luật bảo vệ bằng những chế tài có tính răn đe

1.2. Hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm các nguyên tắc của Bộ luật dân sự; Vi phạm các điều cấm; Vi phạm nghĩa vụ dân sự; Vi phạm hợp đồng dân sự; Các loại vi phạm khác...

1.3. VD: quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp

2. Ví dụ

2.1. VD2: Bạn ký hợp đồng với Công ty xây dựng để xây nhà trong thời hạn 6 tháng. Tuy nhiên, đội xây dựng của Công ty mất hơn 6 tháng chưa xây xong. Họ đã vi phạm nghĩa vụ về thời hạn hoàn thành công việc. Vi phạm đó gây thiệt hại là làm bạn phải tiếp tục mướn nhà ở và Công ty phải bồi thường số tiền phát sinh này cho bạn.

2.2. VD1: Điều 34 BLDS quy định cá nhân có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín => Nếu một người xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác thì đã vi phạm quy định pháp luật dân sự, xâm phạm đến chủ thể được BLDS bảo vệ

2.3. VD3: Thực hiện không đúng các quy định trong hợp đồng thuê nhà. (Thay thế phụ tùng trong nhà khi chưa được cho phép,...)

3. Trách nhiệm dân sự

3.1. Chủ thể

3.1.1. Các cá nhân và tổ chức.

3.1.2. Áp dụng đối với chủ thể vi phạm như bồi thường thiệt hại hoặc thực hiện nghĩa vụ do hai bên thỏa thuận. Người đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi tham gia các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

3.2. Khi vi phạm nghĩa vụ

3.2.1. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác

3.2.2. Bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự nếu chứng minh được nghĩa vụ không thực hiện được là hoàn toàn do lỗi của bên có quyền.

3.2.3. Bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền

3.3. Trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ

3.3.1. Khi bên có nghĩa vụ thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình thì bên có quyền được yêu cầu bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ