mạng máy tính và internet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
mạng máy tính và internet by Mind Map: mạng máy tính và internet

1. tổ chức và truy cập thông tin trên internet

1.1. tổ chức và truy cập thông tin trên internet

1.1.1. siêu văn bản và trang web

1.1.2. website, địa chỉ và trang chủ

1.2. truy cập web

1.2.1. trình duyệt web

1.2.2. truy cập web

1.3. tìm kiếm thông tin trên internet

1.3.1. máy tìm kiếm

1.3.2. sử dụng máy tìm kiếm

2. mạng thông tin toàn cầu

2.1. internet là hệ thống kết nối các máy tính ở quy mô toàn thêa giới

2.2. một số dịch vụ internet

2.2.1. tổ chức và khai thác thông tin trên web

2.2.2. tìm kiếm thông tin trên internet

2.2.3. thư điện tử

2.3. một vài ứng dụng internet

2.3.1. hội thảo trực tuyến

2.3.2. đào tạo qua mạng

2.3.3. thương mại điện tử

2.4. làm thế nào để kết nối internet

2.4.1. người dùng(sgk)

2.4.2. một số nhà cung cấp dịch vụ internet

3. tìm hiểu thư điện tử

3.1. hệ thống thư điện tử

3.1.1. người gửi-gửi thư lên máy chủ-internet-mạng chủ thư điện tử khác- người nhận

3.2. tạo tài khoản, gửi và nhận thư điện tử

3.2.1. tạo tài khoản

3.2.1.1. địa chỉ thư điện tử có dạng<tên đăng nhập>@<tên máy chủ điện tử>

3.2.2. gửi và nhận thư

3.2.2.1. vào web

3.2.2.2. vào hộp thư-mật khẩu

3.2.3. phần mềm điện tử

4. mạng máy tính

4.1. mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau cho phép chúng dùng các ài nguyên như phần mềm, các thiết bị phần cứng

4.1.1. các kiểu kết nối cơ bản

4.1.1.1. kiểu hình sao

4.1.1.2. kiểu hình trục

4.1.1.3. kiểu hình vòng

4.1.2. các thành phần của mạng

4.1.2.1. thiết bị đầu cuối

4.1.2.2. môi trường truyền dẫn

4.1.2.3. các thiết bị kết nối mạng

4.2. lợi ích của mạng máy tính

4.2.1. dung chung dữ liệu

4.2.2. dùng chung các thiết bị phần cứng

4.2.3. dùng chung các phần mềm

4.2.4. trao đổi thông tin