Bài 5. CUNG-CẦU TRONG SẢN XUẤT & LƯU THÔNG HÀNG HÓA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 5. CUNG-CẦU TRONG SẢN XUẤT & LƯU THÔNG HÀNG HÓA by Mind Map: Bài 5. CUNG-CẦU TRONG SẢN XUẤT & LƯU THÔNG HÀNG HÓA

1. Mối quan hệ cung-cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

1.1. Nội dung

1.1.1. Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ.

1.2. Biểu hiện

1.2.1. Cung – cầu tác động lẫn nhau.

1.2.1.1. Khi cầu tăng → sản xuất mở rộng → cung tăng

1.2.1.2. Khi cầu giảm → sản xuất thu hẹp → cung giảm

1.2.2. Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.

1.2.2.1. Khi cung lớn hơn cầu → giá giảm

1.2.2.2. Khi cung bé hơn cầu → giá tăng

1.2.2.3. Khi cung bằng cầu → giá ổn định

1.2.3. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu.

1.2.3.1. giá cả và cung tỉ lệ thuận với nhau

1.2.3.1.1. Khi giá tăng → sản xuất mở rộng → cung tăng

1.2.3.1.2. Khi giá giảm → sản xuất thu hẹp → cung giảm

1.2.3.2. giá cả và cầu tỉ lệ nghịch với nhau.

1.2.3.2.1. Khi giá tăng → cầu giảm

1.2.3.2.2. Khi giá giảm → cầu tăng

2. Khái niệm cung, cầu

2.1. Cung

2.1.1. Là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường hay có thể đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.

2.1.2. VD: Sau mùa thu hoạch lúa, ông A đã bán 12 tấn lúa và 5 tấn mía, còn lại 40 tấn lúa do sự biến động của giá cả trên thị trường ông A không bán số lúa còn lại mà chờ khi giá tăng lên ông mới bán.

2.2. Cầu

2.2.1. là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.

2.2.2. VD: Ông A mua xe đạp cho con đi học, thanh toán hết 2,9 triệu đồng.

3. Vận dụng quan hệ cung – cầu.

3.1. Đối với Nhà nước

3.1.1. Cung < cầu do khách quan Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ quốc gia để tăng cung.

3.1.2. Cung < cầu do đầu cơ tích trữ Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ để điều tiết và xử lý kẻ đầu cơ tích trữ.

3.1.3. Cung > cầu Cung Nhà nước dùng biện pháp kích cầu.

3.2. Đối với nhà sản xuất, kinh doanh

3.2.1. Tăng sản xuất kinh doanh khi cung < cầu, giá cả > giá trị.

3.2.2. Thu hẹp sản xuất kinh doanh khi cung > cầu, giá cả < giá trị.

3.3. Đối với người tiêu dùng

3.3.1. Giảm mua các mặt hàng khi cung < cầu, giá cao.

3.3.2. Mua các mặt hàng khi cung > cầu, giá thấp.