Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nguyễn Trãi by Mind Map: Nguyễn Trãi

1. Hiệu là : Ức Trai

2. Năm sinh : 1390 Năm mất : 1442

3. Quê quán : Quê gốc ở làng Chi Ngại ( Hải Dương ) sau rời về Nhị Khê ( nay thuộc Hà Nội )

4. Gia đình : Cha là Nguyễn Phi Khanh đỗ Thái học sinh. Mẹ là Trần Thị Thái, con quan Tư đồ Trần Nguyên Đán.

5. CUỘC ĐỜI

5.1. Nguyễn Trãi sống trong một thời đại đầy biến động: nhà Trần suy vi, Hồ Quý Ly lập nghiệp chưa được bao lâu thì giặc Minh xâm lược

5.2. Năm 1407 làm quân sự cho Lê Lợi

5.3. Sau đó về ở ẩn tại Côn Sơn

5.4. Năm 1440 ra làm quan dưới thời vua Lê Thánh Tông

5.5. Năm 1442 ông chịu án oán và chu di tam tộc

6. SỰ NGHIỆP VĂN CHƯƠNG

6.1. VĂN

6.1.1. Quân trung từ mệnh tập

6.1.2. Bình Ngô đại cáo

6.1.3. Lâm Sơn thực lục

6.1.4. Dư địa chí

6.2. Thơ

6.2.1. Ức Trai thi tập

6.2.2. Quốc Âm thi tập

7. Bài làm của :Dương Thị Hương Giang