Suy thai

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Suy thai by Mind Map: Suy thai

1. Nguyên nhân

1.1. Phía mẹ

1.2. Phía thai

1.3. Khác

2. Chẩn đoán

2.1. Monitoring

2.2. Ối nhuộm phân xu

2.3. Rối loạn khí máu

3. Khái niệm

3.1. Ngạt sơ sinh

3.2. Suy thai cấp

4. Sinh lý bệnh

5. Xử trí