วิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิช...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ” by Mind Map: วิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ”

1. 2. การขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

1.1. 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างการเรียนรู้ใหม่

1.1.1. การผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงและเป็นสากล

1.1.1.1. จำนวนคนจากหลักสูตรที่ตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ

1.1.1.1.1. OKR: S-Curve, HiFi, Non-Degree Upskill-Reskill และ New Skill Ref. : สำนักจัดการคุณภาพองค์กร

1.1.1.2. จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน Ref. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 อว.

1.1.2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย

1.1.2.1. ยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย Ref. : แผนแม่บทเฉพาะกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1.1.2.2. การพัฒนากำลังคนให้มีทักษะในการจัดการผลกระทบจากภาวะวิกฤตและสามารถยก ระดับคุณภาพชีวิต Ref. : แผนแม่บทเฉพาะกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

1.2. 4. วิจัย/นวัตกรรม/บริการวิชาการที่สร้าง มูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ

1.2.1. High Quality publication : Top 1% journal in the fields, Top 10%, Scopus or WoS Q1 (>60%) Ref. : (Reinventing University)

1.2.2. Research income from industry Ref. : (Reinventing University)

1.2.3. IP & licensing Ref. : (Reinventing University)

1.2.4. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ Ref. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 อว.

1.2.5. จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจนในการแก้ไข ปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม Ref. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 อว.

1.3. 5. ประสิทธิภาพการบริหาร

1.3.1. การบริหารจัดการ

1.3.1.1. OKR: EdPEx 300 Ref. : สำนักจัดการคุณภาพองค์กร

1.3.2. Digital University

1.3.2.1. OKR: มีระบบ Big Data Management System, ERP ที่ตอบสนอง PSU One System

1.3.3. บุคลากรสมรรถนะสูง

1.3.3.1. OKR: จำนวนนักวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ Ref. : ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 อว.

1.3.4. ความมั่นคงทางการเงิน

1.3.4.1. OKR: รายได้สะสมที่เพิ่มขึ้น

2. 1.ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับโลก

2.1. World class university: World rankings by university or subject Ref. : (Reinventing University)

2.2. International recognition (university/field/person) Ref. : (Reinventing University)